- วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562 "กีฬา สกอ.ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์
- โปรแกรมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา
- ประกาศชนิดกีฬา
- ระเบียบ กกมท.2559
- ประกาศ ระเบียบการแข่งขัน กีฬากอล์ฟ
- ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ขุนเลเกมส์
- สนามแข่งขันกอล์ฟ "ขุนเลเกมส์"
- กำหนดการสมัครแข่งขัน
- หนังสือขออนุญาต-คำสั่งนักกีฬา
- ผลการแข่งขัน