กรรมการชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบัน

ลำดับ

ภาพถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ ตำแหน่ง/สังกัด
1 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ประธานชมรม sanpun@kku.ac.th ผู้อำนวยการกองบริหารงาน

คณะเกษตรศาสตร์

2 ผศ.ดร.สังเวียน  ปินะกาลัง รองประธาน sunpin@kku.ac.th ประธานชมรมกอล์ฟคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

3 รศ.พญ.สุพินดา คูณมี กรรมการ toomsupinda@gmail.com อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร

คณะแพทยศาสตร์

4 อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล กรรมการ psongyot@kku.ac.th อดีตรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
5 นายอรรถยุทธ  อินทรปรีชา กรรมการ attint@kku.ac.th อดีต หัวหน้าสำนักงานคณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

6 นายรัตนศักดิ์   รู้ยืนยงค์   กรรมการ rrutta@kku.ac.th หัวหน้างานบริการและรักษาความปลอดภัย

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

7 นายธวัช รัตนมนตรี กรรมการ thawat@kku.ac.th ผู้อำนวยการกองบริหารงาน

สำนักบริการวิชาการ

8 ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา กรรมการและเลขานุการ ponxuw@kku.ac.th ผู้อำนวยการ รพ.สัตว์ฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

[HOME]