กรรมการชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบัน

ลำดับ

ภาพถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ สังกัด
1 ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ประธานชมรม rakpong@kku.ac.th คณะเกษตรศาสตร์
2 รศ.พญ.สุพินดา คูณมี กรรมการ toomsupinda@gmail.com คณะแพทยศาสตร์
3 ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา กรรมการ ponxuw@kku.ac.th คณะสัตวแพทยศาสตร์
4 ผศ.ดร.สังเวียน  ปินะกาลัง กรรมการ sunpin@kku.ac.th คณะศึกษาศาสตร์
5 นายอรรถยุทธ  อินทรปรีชา กรรมการ attint@kku.ac.th คณะศิลปกรรมศาสตร์
6 นางสาวรัชนี  เกตุแก้ว กรรมการ ratchanee@kku.ac.th สำนักงานศิษย์เก่า สัมพันธ์
7 นายรัตนศักดิ์   รู้ยืนยงค์   กรรมการ rrutta@kku.ac.th ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
8 นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ sanpun@kku.ac.th คณะเกษตรศาสตร์
9 นายธวัช รัตนมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ thawat@kku.ac.th สำนักบริการวิชาการ

[HOME]