ครั้งที่

ปี พ.ศ.

สถาบันเจ้าภาพ

ผลงานกีฬากอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

2525

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2

2526

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

3

2527

ทบวงมหาวิทยาลัย

 

4

2528

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 

5

2529

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

6

2530

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

7

2531

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

8

2532

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

9

2533

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

 

10

2534

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

11

2535

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

12

2536

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

13

2537

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

14

2538

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

15

2539

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

16

2540

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

17

2541

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

18

2542

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

19

2543

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน

 

20

2544

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

21

2545

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

22

2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

23

2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

24

2548

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

25

2549

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

26

2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

27

2551

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

28

2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

29

2553

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

30

2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

31

2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

32

2556

มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการแข่งขัน
33 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน
34 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการแข่งขัน
35 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการแข่งขัน
36 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการแข่งขัน
37 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการแข่งขัน
38 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏ์ธานี ผลการแข่งขัน

[HOME]